Servei

Dinamització

Serveis de millora i estudi de l’activitat dels ateneus i de la seva gestió.

Serveis que s’ofereixen

Dinamització cultural als ateneus

Servei amb cost El Servei de Dinamització és un servei que pretén millorar la gestió de l’entitat, les seves activitats i fomentar la participació de persones joves a l’ateneu. Des de la FAC s’han detectat certes problemàtiques en alguns ateneus pel que fa a la gestió de l’entitat, la participació en les activitats, l’envelliment de moltes juntes i la conseqüent manca de renovació o la falta de joves que organitzin activitats i estiguin compromesos amb els ateneus.

Aquest projecte pretén afrontar aquestes problemàtiques i aconseguir revertir les dinàmiques negatives dels ateneus que en formin part, tot millorant-ne la gestió i la participació per a dotar a les entitats d’una situació més saludable.

Un dinamitzador cultural analitzarà l’entitat i el seu entorn per a veure quines són les seves necessitats. Això permetrà enfocar el servei cap a la direcció que més necessiti l’entitat un cop acabada la diagnosi. Entre l’equip dinamitzador i la Junta Directiva de l’entitat es decidirà com abordar les necessitats de l’ateneu i un cop acordat, la persona dinamitzadora s’encarregarà d’iniciar les accions que es considerin oportunes.

  • Anàlisi de la situació de l’entitat i el seu entorn.
  • Aportar eines que facilitin la gestió eficient de les activitats que ja s’hi duen a terme.
  • Realitzar un document que serveixi a l’entitat de guia per a futures accions.
  • Executar les accions previstes.
  • Fomentar la participació i implicació de joves a les entitats.
  • 2 mesos d’anàlisi de l’entitat i l’entorn.
  • 4 mesos d’accions del dinamitzador a l’entitat.
  • 4 mesos de seguiment a l’entitat posteriors a la dinamització

El cost total és de 4305 €.

L’entitat n’assumeix el 20%: 861 €.

En cas que es vulgui optar pel servei d’Estratègia i innovació, el preu variarà segons el pla estratègic que s’elabori.

 Servei d’estratègia i innovació

Servei amb cost El servei d’estratègia i innovació ofereix un servei global de consultoria que inclou l’elaboració d’un pla estratègic innovador. Pretén ajudar a fomentar la innovació, la cultura i la transformació social des de la convivència, el respecte i la participació en les entitats federades. Aquest servei s’ofereix com a complementari al servei de dinamització cultural i té un cost afegit.

 Impacte social

Servei amb cost L’Impacte Social és un estudi que té com objectiu fonamental dissenyar una metodologia per què els ateneus, de forma autònoma, puguin realitzar l’estudi dels seus impactes socials. L’estudi pretén evidenciar la importància de l’ateneu en la creació de xarxa i de cohesió social en el territori.

  • Cal tenir en compte que és un estudi estrictament sobre l’impacte social i queden exclosos d’aquest altres variables com l’impacte econòmic o cultural.
  • Sempre que sigui necessari emmarcar la informació en un període temporal s’utilitzarà com a referència l’any natural anterior.

Aquelles entitats que vulguin dur a terme el seu estudi d’Impacte Social s’hauran de posar en contacte amb la FAC i se’ls facilitarà totes les eines i instruccions per dur-lo a terme.

Qui dóna el servei?

Federació d’Ateneus de Catalunya

Per demanar informació o contractar aquest servei, ompliu aquest formulari.

Enviant aquest formulari, acceptes la política de privacitat.